我是草原雄鹰,欢迎欣赏我的日记⺷_⺷
2019/8/14  星期三  天气:雨连绵  心情:扼腕叹
【第十四章】视之不见名曰夷,听之不闻名曰希,搏之不得名曰微。此三者不可致诘(jié),故混(hùn)而为一。其上不皦(jiǎo皎),其下不昧。绳绳(mǐn mǐn )不可名,复归于无物,是谓无状之状,无物之象。是谓惚恍。迎之不见其首,随之不见其后。执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪。

【雪岭鹰解。这一章是有人求教于老子,你说的这个“道”究竟是个啥样的呢。老子告诉他,道本身无色无形无状,你看不见、听不到,触摸不到,但始终存在。你会在具体的事物中来感受它。你通过对古今事物的感知,来找到这个“道”自己的规律。当然这也不太好理解,如果你把“道”想象成“空气”,或许明白一二。当然,空气依然是具体的“物”而不是“道”。他说:我们用眼睛看它却见不到颜色,我们就把这个叫做“夷”吧;我们用耳朵听它却听不到声音,我们就把这个叫做“希”吧;我们用手去击打它却触摸不到它的物状,我们就把这个叫做“微”吧。这三种状况我们无法用语言去追根问底,因此就把“看也看不到、听也听不到、触也触不到”这三种情状合在一起,就是这个“道”。这个“道”在上面见不到它的光亮,在下面也见不到它的黑暗。它虽然这样无始无终绵延不断的存在着,却没法确定的说出它,最终还是回归到无色无声无形的状态中。这就是说它是没有形状的形状,它是没有实物的物象,这就像是一种朦朦胧胧“恍惚”。你迎过去看不见它的首,你跟随着它看不见它的尾。我们只能用早已存在着的“道”,来把握当前的事物,用这种方法来感悟到初始的“道”,这就把握了“道”的规律。】

[译文]看它看不见,把它叫做“夷”;听它听不到,把它叫做“希”;摸它摸不到,把它叫做“微”。这三者的形状无从追究,它们原本就浑然而为一。它的上面既不显得光明亮堂;它的下面也不显得阴暗晦涩,无头无绪、延绵不绝却又不可称名,一切运动都又回复到无形无象的状态。这就是没有形状的形状,不见物体的形象,这就是“惚恍”。迎着它,看不见它的前头,跟着它,也看不见它的后头。把握着早已存在的“道”,来驾驭现实存在的具体事物。能认识、了解宇宙的初始,这就叫做认识“道”的规律。

[注释]
①夷:无色。
②希:无声。
③微:无形。以上夷、希、微三个名词都是用来形容人的感官无法把握住"道"。这三个名词都是幽而不显的意思。
④致诘:诘,音ji(阳平),意为追问、究问、反问。致诘意为思议。
⑤一:本章的一指"道"。
⑥徼:音jiao(上声)。清白、清晰、光明之意。
⑦昧:阴暗。
⑧绳绳:不清楚、纷芸不绝。
⑨无物:无形状的物,即"道"。
⑩惚恍:若有若无,闪烁不定。
⑾有:指具体事物。
⑿古始:宇宙的原始,或"道"的初始。
⒀道纪:"道"的纲纪,即"道"的规律。

[延伸阅读1]王弼《道德经注》

视之不见名曰夷,听之不闻名曰希,搏之不得名曰微。此三者,不可致诘,故混而为一。
无状无象,无声无响,故能无所不通,无所不往。不得而知,更以我耳目体不知为名,故不可致诘,混而为一也。

其上不皦,其下不昧。绳绳不可名,复归於无物。是谓无状之状,无物之象,
欲言无邪,而物由以成;欲言有邪,而不见其形。故曰无状之状,无物之象也。

是谓惚恍。不可得而定也。

迎之不见其首,随之不见其后,执古之道,以御今之有。 有,有其事。

能知古始,是谓道纪。无形无名者,万物之宗也。虽今古不同,时移俗易,故莫不由乎此,以成其治者也。故可执古之道,以御今之有。上古虽远,其道存焉,故虽在今,可以知古始也。

[延伸阅读2]苏辙《老子解》

視之不見名曰夷,聽之不聞名曰希,搏之不得名曰微。此三者,不可致請,故復混而為一。
視之而見者,色也,所以見色者,不可見也。聽之而聞者,聲也。所以聞聲者,不可聞也。搏之而得者,觸也,所以得觸者,不可得也。此三者,雖有智者莫能詰也,要必混而歸於一,而後可爾。所謂一者,性也。三者,性之用也。人始有性而已,及其與物構,然後分裂四出,為視為聽為觸,日用而不知反其本,非復混而為一,則日遠矣。若推而廣之,則佛氏所謂六入皆然矣。《首楞嚴》有云:反流全一,六用不行。此之謂也。

其上不繳,其下不昧。
物之有形者,皆麗於陰陽,故上皦下昧,不可逃也。道雖在上而不皦,雖在下而不昧,不可以形數推也。

繩繩不可名,復歸於無物。
繩繩,運而不絕也。人見其運而不絕,則以為有物矣,不知其卒歸於無也。

是謂無狀之狀,無象之象,是謂惚恍。
狀,其著也。象,其微也。無狀之狀,無象之象,皆非無也。有無不可名,故謂之惚恍。

迎之不見其首,隨之不見其後。
道無所不在,故無前後可見。

執古之道以御今之有,能知古始,是謂道紀。
古者,物之所從生也。有者物之今,則無者物之古也。執其所從生,則進退疾徐在我矣。

雨在徐徐的下着,风也在不紧不慢的刮着,初秋的雨伴着利奇马持续未停。早晨上班时听传闻ZHANGHUANQING因抑郁昨天从其办公的9楼一跃而下,今晨已经火化。闻之不免叹息。有人信命,一切在冥冥之中不可捉摸。其实人不能把握的就是出生在谁的家里,其余都是因各种因素进行的取舍选择而已。命,就是出生加后来的选择。相当一大部分的“命”还是能把控的,那就是对内心的需要而进行的选择。从最基层一步一步的成长,才华可尽得展示,一路走在峰巅,难免有诸多不好拒绝的决断等待着选择。当你有了绝对的权力,你的前面就有着无数的坑,跳进去的多了,也就跳的太深了,再想回头就有些难了。人生最难的是选择。选择好了,选择对了,才能沐浴阳光,才能免除痛苦。不在痛苦中选择,就在选择后痛苦。选择不可不慎。